Podľa § 6 ods. 14 zákona č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani
a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách
a politických hnutiach v znení neskorších predpisov je kandidát na funkciu primátora mesta,
starostu obce alebo starostu mestskej časti s počtom obyvateľov nad 5 000
povinný zverejniť na svojom webovom sídle správu o prostriedkoch,
ktoré vynaložil na volebnú kampaň v členení podľa osobitnej evidencie:

Správa o prostriedkoch vynaložených na volebnú kampaň